Năng lực

Năng lực về con người

Năng lực về con người

1. Tổng số lao động hiện có: a, Trong lĩnh vực hoạt động chung của doanh nghiệp: 66 người b, Trong lĩnh vực hoạt động xây lắp: 60 người Trong đó cán bộ …