Năng lực về con người

1. Tổng số lao động hiện có:

a, Trong lĩnh vực hoạt động chung của doanh nghiệp: 66 người

b, Trong lĩnh vực hoạt động xây lắp: 60 người

Trong đó cán bộ chuyên môn:

  • Giám đốc:                                                   1 người
  • Phó giám đốc:                                             2 người
  • Trưởng phòng quản lý ở Công ty:               4 người
  • Đội trưởng các Đội thi công:                       7 người
  • Kỹ sư chuyên môn:                                  46 người
TT Ngành nghề chuyên môn Nhóm loại Số lượng Phân theo số năm công tác
 <5 năm <10 năm >10 năm
Tổng số 60 12 24 24
1 Xây dựng DD&CN Kỹ sư xây dựng 24 5 10 9
2 Kiến trúc Kiến trúc sư 5 3 2
3 Cơ khí chế tạo Kỹ sư cơ khí 3 2 1
4 Điện và tự động hóa Kỹ sư điện và tự động hóa 7 3 2 2
5 Cấp thoát nước Kỹ sư cấp thoát nước 2 1 1
6 Trắc địa Kỹ sư trắc địa 5 1 3 1
7 An toàn, bảo hộ LĐ Kỹ sư an toàn 3 1 2
8 Kinh tế xây dựng Kỹ sư kinh tế xây dựng 3 2 1
9 Quản trị kinh doanh Cử nhân quản trị kinh doanh 5 1 1 3
10 Kinh tế Cử nhân kinh tế 3 1 2

Lao động phổ thông huy động : Tuỳ theo yêu cầu của công việc.

Bài viết trước đó Năng lực thiết bị máy móc