CSR

CSR là viết tắt của cụm từ Corporate social responsibility được dịch là Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  là cam kết của DN (doanh nghiệp) đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung.

CSR được coi là 1 yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác như chi phí, chất lượng và giao hàng trong kinh doanh. CSR được lồng ghép vào chiến lược của DN và trở thành điều kiện bắt buộc để DN tồn tại và phát triển.

Tuy nhiên, khái niêm CSR còn mới với nhiều DN tại VN (Việt Nam) và năng lực quản lý, kiến thức chuyên môn trong thực hiện CSR ở DN còn hạn chế.

Vậy theo CSR, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là gì?

– Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty

– Bảo vệ quyền lợi cho người lao động

– Chống tham nhũng

– Bảo vệ môi trường

– Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động

– Thu hẹp khoảng cách nhân viên và lãnh đạo

– Vì lợi ích cộng đồng

 

Với CSR, Thabico cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, phối hợp với người lao động, gia đình của họ, cộng đồng địa phương và xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống theo hướng có lợi cho việc kinh doanh cũng như sự phát triển chung.

Dưới đây là các hoạt động của Thabico: